Contact Us

  • Dr. Chaudhari's Clinic, 401, Buisness point D.K sandu marg, opposite sai baba mandir, Chembur Station Sidewalk, near savla hospital, east, Mumbai, Maharashtra 400071
  • +91-9594297826

  • drsadashiv@gmail.com